Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információk

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

Ezen online áruházban egyaránt vásárolhat magánszemély és üzleti partner. Ez az oldal tartalmazza a vállalat által a személyes adatok feldolgozása tekintetében elfogadott adatvédelmi politikát és elveket a szokásos üzleti tevékenységek során. Ne feledje, hogy személyes adatnak számít egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az "adatalanyra") vonatkozó bármiféle információ. Az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, helyadattal, on-line azonosítóval vagy egy vagy több olyan speciális tényezővel, amely a fizikai, élettani, genetikai, mentális, pénzügyi, kulturális vagy társadalmi identitására van kihatással.

Amennyiben az adatkezelésben érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Téjékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, kérjük lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel az 1.-es pontban feltüntetett elérhetőségek segítségével.

Ing. Lubomír Fiedler cég (továbbiakban: Adatkezelő) által feldolgozásra kerülnek az Ön személyes adatai, mivel ez elengedhetetlen része a vásárlói szerződés Önnel történő megkötésének áruvásárlás esetén (vagy az ilyen szerződés megkötését megelőző intézkedések végrehajtásához), továbbá ezen adatok feldolgozása elengedhetetlen az Adatkezelő közfeladatainak teljesítéséhez. 

 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS ADATAI
  1.1  Az Adatkezelő neve: Ing. Lubomír Fiedler, székhelye: Bzenecká 5, 628 00 Brno, azonosító szám: 10549935, bejegyezve a KS Brno által vezetett cégjegyzékbe, szakasz A, 874. bejegyzés

Az Adatkezelő elérhetőségei: levelezési cím: Ing.Lubomír Fiedler, Trnkova 144, 62800 Brno, Česká Republika (Csehország), elektronikus levélcím: info(@)bambinomio.cz, telefon:  +420-544217100.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI ALAPJAI

Általánosságban érvényes, hogy az adatok bármilyen feldolgozása a jogszerűség, a szabályszerűség és az átláthatóság elvén alapul, amelyek az adatok megfelelő szintű biztonságával és bizalmas kezelésével biztosítják az érintett fél jogait, továbbá megakadályozzák az adatok elvesztését, illetéktelen vagy helytelen használatát és a jogosulatlan hozzáférést. Az adatok mindaddig tárolásra kerülnek, amíg jogi vagy szerződéses kötelezettségeknek tesznek eleget vagy az Adatközlő által az adatok törlésére vonatkozó kérelem benyújtásáig.

     2.1 A jogalapot az Ön személyes adatainak feldolgozása esetében az a tény adja, miszerint ez a folyamat elengedhetetlen: az Önnel megkötött vásárlói szerződés teljesítéséhez vagy az ilyen szerződés megkötését megelőző intézkedések végrehajtásához az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) alapján. Továbbá az Adatkezelő az adatkezelést az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel összhangban kezeli. (Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv., valamint a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

     3.1 A személyes adatok feldolgozásának célja az Ön és az Adatkezelő között megkötött vásárlói szerződés teljesítése, beleértve az áru kézbesítését és a hibákért való felelősség elbírálását, vagy az ilyen szerződés megkötését megelőző intézkedések végrehajtását. Továbbá ezen adatok feldolgozása elengedhetetlen az Adatkezelő közfeladatainak teljesítéséhez.

     3.2 Az Adatkezelő részéről nem valósul meg automatikus egyéni döntéshozás.

     3.3 A HÁLÓZATI TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL AUTOMATIKUSAN ÉSZLELT ADATOK

A honlap működéséért felelős információs rendszerek és szoftveres eljárások a hagyományos használat során hozzáférnek bizonyos személyes adatokhoz, amelyek átvitele implicit az internet használatához. Ezek az adatok nem azért vannak összegyűjtve, hogy társíthatóak legyenek az érintett felekkel, hanem jellegüknek köszönhetően ezek az információk a feldolgozás és egyesítés által lehetővé teszik a felhasználók azonosítását. Az adatok ezen kategóriája a következőket tartalmazza: a felhasználó által használt számítógéphez hozzárendelt IP cím vagy domain név, URI (Uniform Resource Identifier) cím, a lekérés időpontja, az alkalmazott módszer, a válaszban megkapott fájl mérete, a szerver által megadott válasz állapotát jelző numerikus kód (jó eredmény, hiba, stb. ) és egyéb a felhasználó operációs rendszerére vagy informatikai adataira vonatkozó paraméterek. Ezeket az adatokat és információkat kizárólág a webek használatát érintő anonim statisztikai adatok megszerzéséhez használják, valamint ezek segítségével ellenőrzik a megfelelő működést. Az adatokhoz külső vagy belső processzorok segítségével lehet hozzáférni, amelyek a kapcsolódó oldalhoz segítő szolgáltatásokat nyújtanak. Az adatok egy feltételezett bűncselekmény esetén felhasználhatóak a felelős előállítása érdekében, ezért kérés esetén kiadhatóak az illetékes hatóságok számára.

     3.4 A weboldalon megtalálható "KAPCSOLAT" aloldalon feltételezzük bizonyos személyes adatok a felhasználó által történő megadását. Az adatok kizárólag a felhasználó által benyújtott kérelmekre adott konkrét válaszok feldolgozása céljából kerülnek feldolgozásra. A csilaggal jelölt adatok megadása elengedhetetlen ahhoz, hogy a felhasználó számára a legmegfelelőbb választ tudjuk biztosítani. A nyomtatványban szereplő további adatok kitöltése opciónális, és lehetővé teszi a válaszok további pontosítását.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

     4.1 Az Ön személyes adataival a szerződés jogainak és kötelezettségeinek megfelelő, valamint az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti archiváláshoz szükséges, de legkésőbb az általánosan kötelező érvényű jogszabályok által előírt időtartam alatt dolgozunk.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

      5.1 Az Ön által megadott adatokkal az Adatkezelőn kívül a futárszolgálat vagy a házhozszállítás folyamatát intéző vagy végző személy dolgozik a tranzakció lebonyolítása idejéig vagy idejében, továbbá a számla megtérítéséért felelős személy, valamint az Adatkezelő részére a műszaki szolgáltatásokat (e-shop működtetése, software, adattárolás) biztosító személy.
     5.2 Az Ön által megadott adatokkal továbbá az ár-összehasonlító oldalakat (pl.ÁrGép) üzemeltető személy kerül kapcsolatba, aki részére az e-mail cím kerül átadásra, amennyiben személyes adatnak van titulálva, hogy felmérje az elégedettséget a vásárlással.
     5.3 Továbbá az Ön által megadott adatok eljuthatnak olyan pénzügyi és egyéb hatóságokhoz, amelyeket a jogszabályok felha-talmazzák az adatok felhasználására.
      5.4 Az Adatkezelő nem kívánja elérhetővé tenni az Ön által megadott adatokat harmadik ország számára (nem EU-tagállamnak) vagy nemzetközi szervezetnek.

 1. AZ ADATKÖZLŐ JOGAI

    6.1 Az előírásokban meghatározott feltételek figyelembe vételével Ön jogosult az Ön által megadott személyes adatokhoz való hozzáférésre, továbbá jogosult a személyes adatok módosítására vagy törlésére, az adatok feldolgozásának korlátozására, valamint kifogást emelni az Ön személyes adatainak feldolgozása és továbbítása ellen.
     6.2 Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása során megsértették vagy megsértik az előírásokat, Ön jogosult panaszt tenni az illetékes szerveknél.
      6.3 Ön nem köteles személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani. A személyes adatok közlése elengedhetetlen feltétele a vásárlói szerződés megkötésének és teljesítésének. Az Ön személyes adatainak hiányában a szerződés megkötése és az Adatkezelő részéről történő teljesítése nem valósulhat meg.

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához

Ezennel engedélyezi az Adatkezelő (Ing. Lubomír Fiedler, székhely: Bzenecká 5, 628 00 Brno, azonosító szám: 10549935) számára, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet alapján feldolgozza az alábbi adatokat:

 • családi és utónév,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • postacím,
 • szükség szerinti egyéb személyes adatok.

A személyes adatok csak a szükséges mértékben és a meghatározott cél érdekében kerülnek feldolgozásra:

 • a kapcsolatfelvételi űrlap fogadása és a felmerülő kérdések feldolgozása során
 • a cég által kínált termékekre és szolgáltatásokra beérkező érdeklődések és rendelések során
 • vagy egyéb, a weboldalt meglátogató érdeklődők kérdéseinek megválaszolásakor
 • az potenciális munkavállalók evidálása.

Az Ön által megadott személyes adatokkal az Adatkezelő maximálisan 3 éven keresztül dolgozhat.

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás bármikor visszavonható írásban, e-mailben vagy levél formájában az alábbi címre: Ing. Lubomír Fiedler, Trnkova 144, 628 00 Brno.

Az Ön által megadott adatokkal az Adatkezelőn kívül a futárszolgálat vagy a házhozszállítás folyamatát intéző vagy végző személy dolgozik a tranzakció lebonyolítása idejéig vagy idejében, továbbá a számla megtérítéséért felelős személy, valamint az Adatkezelő részére a műszaki szolgáltatásokat (e-shop működtetése, software, adattárolás) biztosító személy.

Személyes adatait önként bocsátja rendelkezésünkre, a személyes adatok pontosak és igazak.  

A személyes adatokhoz csak a megbízott alkalmazottak férhetnek hozzá.

Kérem, vegye tudomásul, hogy a Személyes Adatvédelmi Törvény értelmében Önnek joga van:

 • a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást bármikor visszavonni,
 • bármikor kikérni, mely személyes adatait dolgoztuk fel,
 • magyarázatot kérni a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan,
 • hozzáférést igényelni ezekhez az adatokhoz, és aktualizálni vagy javítani az adatokat,
 • bármikor kérni személyes adatainak törlését,
 • panaszt tenni az illetékes szerveknél, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása során megsértették vagy megsértik az előírásokat

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a Cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie egy olyan információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A weboldalon látogatottságmérést végzünk, amihez a a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google Analitika felhasználási feltételeinek értelmében kötelesek vagyunk az alábbiakról tájékoztatni: ”A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.”